Generelle betingelser

Generelle betingelser for MultiFX 2022

Vores betingelser har til formål at sikre den gensidige bindende aftale. Med fokus på et vellykket samarbejde. har vi nedskrevet disse. Giver det dog anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Kontrahent 1, omtales som MultiFX. Kontrahent 2, er dig om kunde, og omtales herunder som Kontrahent 2.

Det er MultiFX’s ansvar at…

 1. levere de(t) aftalte produkt(er), til den aftalte tid og sted, jævnført vores fremsendte tilbud.

Det er Kontrahent 2’s ansvar at…

 1. der er 24 timers opsyn med MultiFx’s ejendom i produktionsperioden, såfremt MultiFX mandskab ikke er til stede, medmindre andet er skriftlig aftalt.
 2. indhente eventuelle myndigheders godkendelse, som måtte være påkrævet.
 3. underrette MultiFX straks, hvis der opstår skader, påkørsler eller lign. på MultiFX udstyr. Ved hærværk skal dette politianmeldes. Kontrahent 2 er ansvarlig og erstatningspligtig for MultiFX’ udstyr, så snart MultiFX mandskab ikke er til stede, skal der udpeges en mand, som er MultiFx’s kontaktperson, denne bliver sat ind i alle punkter vedr. opsyn af vores produkt(er). Opstår der problemer, kontaktes MultiFX straks.
 4. overholde aftalte tidspunkter ved ankomst, opsætning, nedtagning og afrejse. Såfremt der opstår ventetid (forslag: , som bryder med aftalte tidsplan), kan MultiFX pålægge 450 DKK + moms pr. mand pr. påbegyndt time.
 5. levere evt. aftalte ”hands”, til aftalt tid og sted.
 6. ved arrangementer hvor Kontrahent 2 skal stille med ”hands”, er det vigtigt at disse er arbejdsomme, ædru og kan klare hårdt fysik arbejde. Udeblivende ”hands” faktureres med 2.500 + moms stk. Forsikring af disse er ligeledes Kontrahent 2’s
 7. der er fri adgang til det område, hvor produktet/produkterne skal opsættes, kontrahent 2 skal sørge for at køreplader nedlægges efter behov.
  Hvis der, mod arrangørs forventning, opstår en situation, hvor adgangen til området er/blevet usikker, er denne post 100% Kontrahent 2’s ansvar. Altså vil følgeskader, redning og lign. være pålagt denne. MultiFX er ikke ansvarlig for skader på underlag, belægning eller lign.
 8. sørge for fri og sikker parkering til MultiFX køretøjer under hele perioden.

Generelt:

 1. Alle anførte priser er eksklusive 25% moms, medmindre andet er anført.
 2. Såfremt andet ikke er anført, skal skriftlige tilbud accepteres og underskrives inden 8 dage. Overskridelse af angivet frist frafalder fremsendte tilbud, og der skal, medmindre andet er aftalt, fremsendes et nyt tilbud.
 3. Betalingsfristen er 3 dage før første udlejnings- eller produktionsdag, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt MultiFX ikke modtager betaling i overensstemmelse med disse vilkår, vil dette blive betragte som kontraktbrud og multiFX vil være berettiget til at tilbageholde det udstyr, der skal leveres, ligesom MultiFX er berettiget til straks at annullere den indgåede aftale og kræve erstatning. MultiFX er berettiget til at kræve rente svarende til processrenten fra den anførte forfaldsdato.
 4. MultiFX er berettiget til at kræve et depositum forud for betalingstidspunktet anført i punkt 3.
 5. Kontrahent 2 er ikke berettiget til at tilbageholde eller modregne nogen del af den aftalte leje i eventuelle krav mod MultiFX ApS.
 6. Ved afbestilling skal Kontrahent 2 betale hele kontraktsummen, på nær transportudgifter. Når der indgås skriftlig aftale med MultiFX reserveres udstyr og mandskab til den pågældende kontrakt, og er dermed ikke tilgængelig for andre i perioden, derfor skal der betales fuldt honorar, såfremt der aflyses i tidsrummet 0-60 dage fra kontraktperiodens startdato. Såfremt afbestilling sker tidligere end 120 dage før kontraktens startdato, er arrangøren forpligtet til at betale 65 % af det aftalte honorar. Betaling i tilfælde af afbestilling skal ske senest 3 dage efter afbestillingen. Alle afbestillinger skal ske skriftligt.
 7. I tilfælde af uenighed, gør MultiFX alt for at finde en løsning i fællesskab med Kontrahent 2. Skulle dette ikke være muligt, indbringes sagen for retten.
 8. Kontrakter og aftaler med MultiFX er ikke omfatte af force majeure for Kontrahent 2 /arrangøren.
 9. Kontrahent 2 er forpligtet til at stille forplejning til rådighed for MultiFx’s mandskab i forbindelse med opsætning og nedtagning af udstyr samt i de perioder, hvor MultiFx’s mandskab i øvrigt udfører arbejde for Kontrahent 2 i henhold til parternes aftale. Ved forplejning forstås ikke fastfood eller lignende, men derimod sund og nærende kost.
 10. Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres efter danske retsregler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler. Alle tvistigheder, der opstår mellem parterne, skal endelig afgøres af Retten.
 11. MultiFx er berettiget til at isætte GPS i det lejede udstyr med henblik på at kunne spore udstyret.
 12. COVID-19 – Nedenstående formulering er udarbejdet i samarbejdet mellem Danske Agenters Sammenslutning, Danske Koncert- og Kulturhuse og Dansk Live.
  Denne aftale/foranstående aftale/aftalen hvortil dette udgør et tillæg er indgået med parternes gensidige kendskab til COVID-19-situationen, og de restriktioner, som COVID-19-situationen på aftaletidspunktet medfører og vil kunne medføre.

Begge parter vil imidlertid se positivt og løsningsorienteret på fremtiden og planlægger og regulerer derfor den/det aftalte koncert/arrangement ud fra en fælles forståelse af og forventning om, at den/det aftalte koncert/arrangement på afviklingstidspunktet kan afvikles under vilkår og restriktioner, som er gældende på aftaletidspunktet.

Såfremt der på det aftalte afviklingstidspunkt af statslige eller lokale myndigheder måtte være fastsat COVID-19- restriktioner i form af forsamlingsforbud, kapacitetsbegrænsninger eller lignende myndighedspåbud, der umuliggør gennemførelse af koncerten/arrangementet i det forudsatte eller et økonomisk hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt format, skal parterne afdække muligheden for indgåelse af en aftale om en alternativ afvikling. Kan der ikke opnås enighed herom og koncerten/arrangementet følgeligt aflyses af arrangøren, kan aftaleparten ikke gøre krav på honorering/tabsgodtgørelse gældende overfor arrangøren, udover hvad arrangøren måtte kunne opnå̊ kompenseret via gældende kompensationsordninger, som arrangøren forpligter sig til i videst muligt omfang af søge om.

I tilfælde af aflysning af koncerten/arrangementet, og hvis arrangøren har mulighed for at søge kompensationsordning med baggrund i aflysningen, er aftaleparten i forbindelse med sin opgørelse af aftalepartens krav pligtig at foretage tabsbegrænsning i overensstemmelse med sædvanlige erstatningsretlige principper, og i øvrigt som forudsat i den til enhver tid gældende kompensationsordning.